بررسی اثر فاصله کاشت روی رشد و عملکرد گیاه - نهالستان فضائلی

بررسی اثر فاصله کاشت روی رشد و عملکرد گیاه

بررسی اثر فاصله کاشت روی رشد و عملکرد گیاه

لیلیوم یکی از گلهای زینتی منحصر به فرد پیاز می باشد که گلهای زیبا و رنگارنگ آن از قیمت بالایی برخوردار است . این گل دربستر های خاکی و غیر خاکی کشت می گردد.

بسیاری از گلکاران این نوع گل را دربستر خاکی کشت می کنند که اکثرا به صورت کرتی می باشد و جدیداً برخی ازآنها بسترهای غیر خاکی را نیز استفاده میکنند . با توجه به این که این گلها به صورت پیازی بوده بنابراین کشت پیازها در عمق مناسب و همچنین در فاصله مناسب تاثیر به سزایی در کمیت و کیفیت گل دارد . اکثر گلکاران درایران باتوجه به اینکه کیفیت گل چندان مورد توجه قرار نمی گیرد ، به عملکرد کمی توجه کرده و با کاشت پیازها در فاصله های نزدیک به هم تولیدات بدون کیفیت مناسب رابه بازار ارائه می کنند. بنابراین بررسی برای یافتن مناسبترین فاصله کاشت جهت بهبود کمی و کیفی گل مورد نیز است .

طی آزمایش مزرعه ای که در هند در سال ۹۷-۹۶ روی تأثیر روش کاشت، نوع واریته و فاصله کاشت روی تولید گل انجام شد. مشاهده گردید که بیشترین ارتفاع و قطر گل از فاصله کاشت ۱۵*۳۰ سانتیمتر بدست آمد. در همین آزمایش نسبت برگها به ساقه در همین فاصله کاشت بیشترین مقدار بدست آمد . طی تحقیقات بسیاری که درمناطق مختلف انجام گردیده است مشاهده شده که با افزایش فاصله کاشت بین پیازهای لیلیوم شاخصهای کیفی از جمله قطر ساقه، قطر و طول غنچه عمر پس از برداشت مقدارهای بیشتری داشتند. اما شاخص کمی، مقدار آن کاهش یافت .

طی آزمایشی که روی تاثیر نوع رقم و فاصله کاشت برخواص کمی وکیفی لیلیوم انجام گردید مشاهده شد که بین فواصل ۱۰*۱۰ ، ۱۰*۱۵ ،۲۰*۲۰، ۲۰*۱۵ و ۱۵*۱۵ بهترین شاخص های کیفی و کمی از فاصله کاشت ۲۰*۱۵ برای دو رقم استفاده شده داشت.

آزمایشات دیگری نشان میدهد که فاصله کشت در یک رقم نیز بستگی به اندازه پیازهای گل دارد طوریکه با افزایش اندازه پیازها، فاصله کاشت نیز زیاد تر می گردد.

روش آزمایش :

این آزمایش در یکی از گلخانه های تولید کنده لیلیوم به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۵ تیمار فاصله کاشت به ترتیب ۵*۵،۱۰*۱۰،۱۵*۱۵،۲۰*۲۰،۲۵*۲۵ سانتیمتر روی ۳ رقم Elite، Eleganza،for you انجام شد .

شرایط محیطی ، تغذیه ،آبیاری و سایر عملیات داشت برای تمام تیمارها یکسان اعمال گردید .

در پایان آزمایش برخی خصوصیات کمی و کیفی گل شامل : طول ساقه، قطر ساقه ، طول و قطر گلچه،… مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج:

داده های آزمایش نشان می دهد که در فواصل کاشت شاخصهای اندازه گیری شده تفاوت داشته و بهترین تیمار فاصله کشت مربوط به فاصله ۱۵*۱۵ می باشد . دراین تیمار ارتفاع ساقه، ۹۸،۹۷،۹۸ سانتیمتر بود در حالیکه درتیمار ۵*۵ ارتفاع ساقه ۱۰۲،۱۰۱،۱۰۱ سانتیمتربه ترتیب برای رقمهای Elite، Eleganza،for you به دست آمد .

قطر ساقه درتیمار ۱۵*۱۵ نسبت به تیمار ۵*۵ در تمام ارقام بیشتر بود . به ترتیب ۳/۱،۴/۱ و ۲/۱ سانتیمتر نسبت به ۱/۱،۱/۱ و ۱/۱ درتیمار ۵*۵ برای ارقام Elite، Eleganza،for you به دست آمد . در همین تیمار (۱۵*۱۵) قطر غنچه و طول آن بیشتر از سایر تیمارها بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *