پرورش گل حسن یوسف - نهالستان فضائلی

پرورش گل حسن یوسف

پرورش گل حسن یوسف

حسن یوسف گیاهی برگ زینتی از خانواده نعناع سانان است که به علت تنوع بالای رنگ برگ به طور وسیعی در داخل منازل از آن استفاده می شود. امروزه پرورش گیاهان در بسترهای بدون خاک توسعه زیادی یافته است. در این میان تکامل کیفی محلول های غذایی و بسترهای کشت از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. ریشه زایی بهینه قلمه، همچنین شادابی و رشد و نمو گیاه بستگی به محیط کشتی دارد که در آن پرورش می یابد. عواملی مثل میزان نگهداری آب، میزان خلل و فرج، خاصیت تبادل یونی و PH از ویژگی های محیط های کشت مختلف می باشند که بر تشکیل و توسعه ریشه گیاه و رشد بهینه آن موثر می باشند.
به منظور بررسی اثر بسترهای کشت آلی و معدنی بر ویژگی های رویشی و اکوفیزیولوژیک گیاه حسن یوسف تحقیقی توسط تحقیقی سجادی نیا و همکاران در سال ۱۳۸۹ در گلخانه آموزشکده کشاورزی کرمان انجام شد. در این تحقیق بسترهای کشت با درصدهای مختلف پرلیت، پیت ماس، کوکوپیت و خاک برگ ارزیابی شد.
نتایج نشان داد که بیشترین وزن تر و خشک ریشه در تیمار ۵۰% خاک برگ و ۵۰% پرلیت، بیشترین تعداد ریشه فرعی در تیمار پرلیت خالص و طویل ترین طول ریشه و ساقه، وزن تر و خشک شاخساره، تعداد برگ و میزان فتوسنتز در تیمار ۱۰۰% پیت ماس مشاهده شد. نتایج نشان داد که بهترین محیط کشت برای رشد و نمو گیاه حسن یوسف محیط کشت ۱۰۰% پیت ماس است. لذا پیت ماس به دلیل ظرفیت نگهداری رطوبت بالا و PH اسیدی، بستر مناسبی برای رشد گیاه حسن یوسف فراهم می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *